O nas

Jesteśmy kołem naukowym z pasją!

Wyobrażając sobie koło naukowe, przed oczami widzisz grupę osób, która siedzi z nosem
w książkach i nigdy nie wychodzi z domu?

Zapewniamy Cię, z nami tak nie jest! Codziennie udowadniamy, że można połączyć przyjemne
z pożytecznym. Zdobywanie wiedzy z dobrą zabawą, badania naukowe ze zwiedzaniem świata, nabieranie umiejętności z pracą na rzecz wspólnego celu, studiowanie ze swoją pasją!

Działalność naukowa Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego


Obóz KGUJ - Grecja 2022
Celem obozu było zapoznanie uczestników z krasowo-polodowcową rzeźbą gór Pindos oraz zbadanie wzajemnego postrzegania się ludności arumuńskiej i greckiej na tym obszarze. W tym celu przeprowadzono ankiety wśród miejscowej ludności. Wyniki zaprezentowano podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy.

Koordynator: Aleksander Sielecki
Opiekun naukowy: dr Joanna Hibner


Mobirise

Badania społecznego odbioru przemian środowiska geograficznego w wiosce Fieschertal w Szwajcarii, pod wpływem postępujących zmian klimatu.
Na przełomie lipca i sierpnia 2022 r. przeprowadzono badania terenowe z zakresu geomorfologii i geografii społecznej. Ich celem było określenie społecznego odbioru przemian środowiska, jakie postępują pod wpływem zmian klimatu i związanego z tym topnienia lodowca, u podnóża którego zlokalizowana jest wioska Fieschetal. Z wynikami badań można zapoznać się tutaj.

Koordynatorzy: Dawid Siemek, Maja Madej
Opiekuni naukowi: dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ, dr hab. Jarosław Działek, prof.UJ

Mobirise
Projekt naukowy Soil Camp
W dniach 18-23 lipca 2022 r. w Gorcach w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza, Uniwersytet Jagielloński odbył się Soil Camp. Grupa studentów wykonała badania glebowe w zlewni Jamnego i Jaszczego. Celem projektu było określenie zróżnicowania pokrywy glebowej na obszarze badanych zlewni. Wyniki zaprezentowano podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy.

Koordynatorzy: Anna Rudnik, Patrycja Wójtowicz
Opiekuni naukowi: dr Łukasz Musielok, mgr Mateusz Stolarczyk

Mobirise


Projekt Hydrogemorfologiczna dynamika zlewni potoku Krempna
Projekt był realizowany w roku akademickim 2019/2020. Na część terenową składały się kartowania geomorfologiczne, kartowanie źródeł oraz pomiar przepływów potoku Krempna. Z wynikami badań można zapoznać się tutaj.

Koordynatorzy: Dawid Piątek, Maciej Siwka, Patryk Wacławczyk
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Mobirise


Badania rozwoju rzeźby w obszarze młodoglacjalnym
Celem projektu jest poznanie składu granulometrycznego osadów glacjalnych i ich mikroreliefu. W dniach 09.02.2020-16.02.2020 r. odbył się wyjazd na Litwę, w trakcie którego pobrane zostały próbki osadów różnych środowisk sedymentacyjnych. Kolejnym etapem projektu były badania laboratoryjne przeprowadzone w 2022 r.

Koordynator: mgr Maciej Bryndza

Mobirise

Obóz naukowy Koła Geografów UJ – Rumunia 2019
W miejscowości Sfantu Gheorghe (Rumunia, Tulcea), wykonano szereg badań, które obejmowały rozpoznanie pokrywy glebowej na obszarze delty Dunaju w pobliżu
wspomnianej miejscowości, a także kartowanie turystyczne Sf. Gheorghe. 

Koordynatorzy: Mateusz Rajczyk, Dominika Kalicińska
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Marek Drewnik

Mobirise

Obóz naukowy Koła Geografów UJ - Góry Kantabryjskie
Projekt odbył się w dn. 21.08.2018-04.09.2018. Podczas obozu wykonano kartowanie hydrologiczno-chemiczne oraz prowadzono badania systemu funkcjonowania zlewni, położonych w Sierra de Juan Robre, na przedpolu gór Picos de Europa.

Koordynatorzy: Marta Pufelska, Maciej Siwka, Piotr Szubert, Patryk Wacławczyk
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca, prof. UJ

Mobirise
Zapis zmian klimatycznych w przyrostach rocznych drzew rosnących na osuwiskach,
na Pogórzu Wiśnickim
W ramach projektu odbyły się prace terenowe, podczas których pobrano odwierty  z drzew. W dalszej części kameralno-laboratoryjnej poddane one zostały przygotowaniom do analiz oraz pomiarom przyrostów rocznych.

Koordynator: Maciej Bryndza
Opiekun naukowy: dr Dominika Wrońska-Wałach
Badania nisz źródliskowych w Beskidzie Niskim
Projekt odbył się w dn. 18.05.2018-21.05.2018 w masywach Bartniej i Maślanej Góry w Beskidzie Niskim. Podczas badań zmierzono parametry geomorfologiczne (długość, szerokość, nachylenie tylnej ściany niszy, stoku powyżej oraz koryta poniżej niszy) i hydrologiczne (temperatura, konduktancja oraz odczyn wody) nisz źródliskowych. W ramach tego projektu odbyły się również analizy bilansu masy materiału  przemieszczonego (wyerodowanego i zakumulowanego) na osuwiskach w masywach Bartniej i Miejskiej Góry w Beskidzie Niskim z zastosowaniem metod GIS. Wyniki badań zostały
zaprezentowane na VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Młodych Badaczy.

Koordynator: Maciej Bryndza
Opiekuni naukowi: dr Eliza Płaczkowska (IGiPZ PAN), dr Dominika Wrońska-Wałach
Mobilny student
W ramach projektu prowadzone były analizy mobilności studentów UJ, AGH, UR  oraz PK, tj. kierunków przemieszczania się oraz miejsc jakie odwiedzają studenci w kilku wybranych tygodniach 2018 roku. Wyniki badań zostały zaprezentowane na Krakowskim GISDay 2018.

Koordynator: Grzegorz Spytkowski
Opiekuni naukowi: dr hab. Małgorzata Luc, prof.UJ, dr Dominik Kaim
Zapis aktywności osuwiskowej w przyrostach rocznych drzew na Pogórzu Wiśnickim
("Dendromaniacy")
Projekt ten rozpoczął się w 2012 roku, w Łazach na Pogórzu Wiśnickim. Przez kilka lat pobierane były próbki - odwierty z drzew, które zostały poddane analizie statystycznej zmian szerokości przyrostów rocznych w korelacji z opadami. Wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencji naukowej Trace 2018 - Tree rings in Archaeology, Climatology and Ecology.

Koordynatorzy: Maciej Bryndza, Dawid Piątek
Opiekun naukowy: dr Dominika Wrońska-Wałach
Rzeźba glacjalna w masywie Borżawy
Projekt ten stanowi kontynuację Obozu naukowego Koła Geografów UJ - Karpaty  Wschodnie 2017. W jego ramach odbyły się: 
• prace laboratoryjne w terminie grudzień 2018 - luty 2019, 
• wyjazd naukowy w dn. 27.04.2018-04.05.2018, w obszar badań - masyw Borżawy,  w Karpatach Wschodnich, na Ukrainie podczas, którego rozpoznano formy morenowe oraz przeprowadzono analizy kształtu i obtoczenia osadów różnych środowisk sedymentacyjnych.
• Obóz naukowy Koła Geografów UJ - Karpaty Wschodnie 2018, który odbył się w dn. 01.08.2018-16.08.2018, podczas którego rozpoznano nowe formy, przeprowadzono analizy sedymentologiczne osadów glacjalnych oraz zmierzono głazy morenowe frakcji maksymalnej w masywie Borżawy. Części krajoznawcza obozu odbyła się w Górach Rodniańskich,
w Rumunii. 

Wyniki badań, prowadzonych w ramach projektu, zostały zaprezentowane na VIII Kopernikańskim Sympozjum Nauk Przyrodniczych, na VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Badaczy przez Macieja Bryndzę oraz opublikowane w VI Tomie monografii Współczesne problemy i kierunku badawcze w geografii.

Koordynator: Maciej Bryndza
Opiekun naukowy: dr Piotr Kłapyta

Grupa GIS - Geoportal Galicji
Powstała w 2017 roku przy okazji realizacji jednej z części projektu dr Krzysztofa Ostafina "BUDOWA GEOPORTALU GALICJI I ŚLĄSKA AUSTRIACKIEGO Z DANYMI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYMI Z LAT 1857-1910". Grupa zajmuje się obróbką i wektoryzacją arkuszy "Mapy statystcznej Galicji i Bukowiny" z 1878 roku. Efektem pracy ma być poster dotyczący problemów przy cyfryzacji map historycznych oraz mapa ścienna Galicji.

Koordynatorzy: Grzegorz Spytkowski, Alicja Wieczorek

MobiriseFormy i osady glacjalne w masywie Borżawy – obóz naukowy Ukraina 2017
Badania przeprowadzone w trakcie obozu polegały na dokumentacji zlodowacenia w masywie Borżawy – najdłuższej połoniny na Ukrainie. Obecność lodowca w tamtym obszarze udokumentowano poprzez kartowanie form rzeźby, opis, pobór i analizę osadów oraz analizy z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej (GIS).

Koordynatorzy: Maciej Bryndza, Magdalena Murawska

MobiriseObóz naukowy Czarnogóra 2017
Wyjazd odbył się w sierpniu 2017. Badania obejmowały zagadnienia krasu w górach Prokletije, Komovi i Durmitor czyli pasmach Gór Dynarskich. Badania dotyczyły rozmieszczenia, rozmiaru i rodzaju form krasowych Wykonano kartowanie, pomiary oraz zdjęcia form. Jego uczestnicy przy okazji odwiedzili miasto Kotor nad zatoką kotorską (Adriatyk), zdobyli też najwyższy szczyt Czarnogóry - Zla Kolata 2534 m n.p.m.

Koordynatorzy: Piotr Szubert, Patryk Wacławczyk

Mobirise

Obóz naukowy Estonia 2016
Badania prowadzone w czasie trwania Obozu naukowego Koła Geografów dotyczyły oceny atrakcyjności turystycznej wybranych estońskich nadmorskich parków narodowych: Lahemaa Rahvuspark oraz Vilsandi Rahvuspark, a także polskiego nadmorskiego parku narodowego: Wolińskiego PN. Wszystkie badane Parki Narodowe zostały następnie porównane ze sobą pod względem atrakcyjności i zagospodarowania turystycznego.

Koordynatorzy: Maciej Siwka, Grzegorz Spytkowski

Mobirise

Obóz naukowy Hiszpania 2016
Badania odbyły się w Pirenejach i dotyczyły przede wszystkim hydrochemii, czyli zagadnień związanych ze składem chemicznym wód płynących i stojących. Jako obszary badawcze wybrane zostały: rzeka Rio Cinca ze źródłami w Parku Narodowym Ordesa i Monte Perdido oraz zbiornik Embalse de Vadiello znajdujący się w Parku Naturalnym Sierra y Cañones de Guara. Przy okazji zwiedzono najważniejsze atrakcje turystyczne Barcelony.

Koordynatorzy: Piotr Szubert, Patryk Wacławczyk

Mobirise


Kartowanie dzikich wysypisk śmieci w Ojcowskim Parku Narodowym
Badania miały na celu skartowanie i zewidencjonowanie obecnego stanu dzikich wysypisk śmieci oraz porównanie go z wynikami badań przeprowadzonymi przez KGUJ w latach 1994–1995 oraz 2005–2006. Inwentaryzacja objęła m.in. wielkość i lokalizację wysypisk, klasyfikację odpadów na podstawie ich szkodliwości dla środowiska oraz oszacowanie udziału odpadów nadających się do ponownego przetworzenia. Wyniki badań terenowych wskazują, że liczba dzikich wysypisk śmieci na terenie OPN stale wzrasta. W 2016 skartowano ponad 350 dzikich wysypisk. Dla porównania 10 lat wcześniej zidentyfikowano 250 śmietnisk, a 21 lat wcześniej – 72 śmietniska.

Koordynatorzy: Michał Jakiel, Żaneta Nguyen Huu, 

Mobirise
Mobirise
Raport o zarządzaniu w MOF
Cześć transportowa Raportu o Zarządzaniu, zlecona została przez Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. Zadanie polegało na określeniu lokalizacji przystanków autobusowych i kolejowych oraz częstotliwości kursowania środków komunikacji do miasta-rdzenia w gminiach podmiejskich w Polsce. Następnie, na podstawie lokalizacji przystanków wykonano analizy dostępności komunikacyjnej w gminach poszczególnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.

Koordynator: Agnieszka Gajda

Wymienione zostały tylko ważniejsze projekty od 2016 roku, a istniejemy już ponad 140 lat!
Badań i publikacji naszych członków na przestrzeni lat są setki!

EGEA Kraków

Od 1989 roku, w ramach Koła działa EGEA Kraków, czyli jednostka European Geography Association for Students and Young Geographers. Organizacja ma na celu zacieśnianienie współpracy między studentami geografii europejskich uczelni. Głównymi wydarzeniami wokół których skupia się działalność stowarzyszenia są cztery kongresy regionalne oraz najważniejszy - kongres roczny. Ponadto członkowie EGEA mogą brać udział w wielu seminariach, wymianach oraz weekendach tematycznych.

Kongresy

Kongresy regionalne: ERC - wschodni - pod ten region podlega EGEA Kraków (w 2015 organizowaliśmy Kongres ERC w Murzasichlu koło Zakopanego), WRC - zachodni, NBRC - północny, EMRC - południowy.
Kongres roczny: EGEA Annual Congress (w roku 2007 w Ustroniu oraz 2017 w Szczyrku organizowany był przez nas).

Wymiany kulturowe

Stowarzyszenie daje możliwość wymiany kulturowej pomiędzy swoimi jednostkami. EGEA Kraków wielokrotnie organizowała tygodniowe wymiany z m.in. Sevillą, Maintz, Utrechtem, La Rochelle, Zurychem, czy Czerniowcami.

Seminaria, weekendy tematyczne i inne

EGEA daje możliwość zapoznania się z różnicami poglądów na różne aspekty badawcze między poszczególnymi regionami Europy. Wewnątrz stowarzyszenia powstaje także wiele długotrwałych międzynarodowych przyjaźni. Gdy wybierasz się w podróż do innego kraju, zawsze możesz liczyć na pomoc egean.

Mobirise
Fot.: P.Wacławczyk, P.Brauntsch, J.Hałys, P. Szubert, M. Siwka, M. Durka, G. Smułek, M. Bryndza, W. Pustylnyk

© 2022-2023 KGUJ, Katarzyna Filip powered by Mobirise
Poprzednia wersja strony

Made with ‌

WYSIWYG HTML Editor